Poesie di Francesco Gianni. Tomo primo [-terzo]. Tomo terzo